Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce

Studia nad zwierzętami (animal studies) w krajach anglojęzycznych kształtują nową dziedzinę nauki mającą istotny wpływ na teorię i krytykę sztuki oraz literatury. Dziedzina ta rozwija się także w krajach nie...

Zwierzęta, gender i kultura
Polecamy uwadze przygotowaną w 2014 roku książkę dostępną w postaci bezpłatnego ebooka: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna. Jest to antologia analizująca złożone relacje między ludźmi a zwierzętami z użycie...
Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

Z wielką radością informujemy, że w Wydawnictwie IBL PAN w serii "Nowa Humanistyka" ukazała się książka "Zwierzęta i ich ludzie" pod red. Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej, a w niej wybór tekstów i tłumac...

Nowe czasopismo „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”

Szanowni Państwo,

Redakcja nowo powstałego interdyscyplinarnego czasopisma naukowego pt. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” serdeczniezaprasza do nadsyłania tekstów naukowych (artykułów, recenzji, sprawozdań) z zakresu szeroko rozumianych studiów nad zwierzętami. Czasopismo skupiające w swoim Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej naukowców zajmujących się tematyką Animal Studies pragnie zaprosić do współpracy badaczy z różnych dziedzin, którzy poruszają, nierzadko w sposób interdyscyplinarny, kwestie takie jak, podmiotowość zwierząt, ekokrytyka, posthumanizm, antropocentryzm, reprezentacje zwierząt w literaturze i kulturze czy też prawa zwierząt. Wychodząc z założenia, że spotkanie badaczy reprezentujących różne obszary badań i różne metodologie może przynieść pogłębioną wiedzę na temat relacji człowiek – zwierzę(ta), zapraszamy przedstawicieli zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych do współpracy i nadsyłania tekstów zarówno do pierwszego numeru czasopisma, jak i do kolejnych numerów.

Autorzy proszeni są o korzystanie z zaleceń edytorskich dostępnych na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2271

 

Pierwszy numer czasopisma poświęcamy zagadnieniu zwierzęcości i jego rozumieniu w kontekstach filozoficznych, literackich, kulturowych i społecznych. Numer zaplanowany jest na koniec 2015 roku.

Przyjmujemy teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim wraz z dwoma streszczeniami (tekst w języku polskim powinien mieć streszczenie rosyjskie i angielskie, w jęz. angielskim – rosyjskie i polskie, w jęz. rosyjskim – polskie i angielskie) o objętości 250 słów.

Prosimy nadsyłać teksty wyłącznie na adres redakcji: redakcja.zoophilologica@us.edu.pl

 

Termin nadsyłania tekstów do pierwszego numeru: do końca kwietnia 2015.

Adres kontaktowy: zuzanna.szatanik@us.edu.pl

 

Redakcja:

Redaktor naczelna: dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek

Email: justyna.tymieniecka@poczta.fm

Zastępca red. nacz. dr hab. Marzena Kubisz

Email: marzenakubisz@interia.pl

Sekretarz redakcji: dr Zuzanna Szatanik

Email: zuzanna.szatanik@us.edu.pl

 

CFP: Czasopismo “Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” ma na celu interdyscyplinarne badania nad znaczeniami, jakie przypisuje się zwierzętom. Sposób uzgadniania tej wiedzy i rekonstrukcja nowoczesnych obszarów węzłowych dla myślenia o świecie zwierząt i ludzi wiąże się z potrzebą wytworzenia środowiska wymiany treści niemieszczących się w ramach jednej dziedziny. Czasopismo to ma stanowić forum wypowiedzi dla teoretyków i historyków kultury, jak i osób posiadających wiedzę z zakresu zoologii i historii nauki. Jedną z hipotez założycielskich czasopisma jest przekonanie, że perspektywa studiów nad zwierzętami pozwala na bezpośrednie powiązanie dyskusji światopoglądowych ze zmianami kulturowymi w relacji ludzie-zwierzęta. Poświadczają to dobrze już opracowane badania anglojęzyczne. Niniejszy cel powołania czasopisma zakłada rekonstrukcję relacji ludzi i zwierząt w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz obszaru rosyjskojęzycznego. Zaproponowana w czasopiśmie perspektywa ma odsłonić w kolejnych publikacjach niedostrzegane dotąd przemiany wzorów kultury i moralności, które są obecne w najnowszych dyskusjach ekologicznie zorientowanej humanistyki i jej wersji „post".